ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് ന്യൂറോസയൻസ് (ഇoഹാൻസ് ) – ഉം പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസന വകുപ്പും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന വയനാട് ജില്ലയിലെ ആദിവാസി സമൂഹത്തിനു വീടുകളിൽ ചെന്ന് നേരിട്ട് കണ്ട് രോഗനിർണ്ണയവും ചികിൽസയും നടത്തുന്ന ” ട്രൈബൽ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊജക്റ്റ്‌ ” എന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് 1 വർഷത്തേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ പറയുന്ന തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. 2022 ഒക്ടോബർ 29 ന് 5 മണിക്ക് മുമ്പായി വെബ് സൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് വഴി അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക website: www.imhans.ac.in

Click here to more details .For registration