ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് & ന്യൂറോ സയൻസസ് (ഇംഹാൻസ്) കോഴിക്കോട് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഇൻ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജി തസ്തികയിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിനു നിയമിക്കുന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.കൂടുതൽ അറിയാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ.